Kerstboodschap: Sigaar uit eigen doos?!

Tijdens de laatste raasvergadering van 2016 sprak onze fractievoorzitter Esther Heijndijk onderstaande bijdrage uit. Beide benoemde moties zijn op de site te lezen.

Sigaar uit eigen doos, is dit de (kerst)boodschap?!

Voorzitter,

Vorige maand liet het College, bij monde van wethouder Cees Oosterom hardop in de pers optekenen dat er meer maatwerk komt in de strijd tegen armoede. Dat het bestrijden én voorkomen van armoede hoog op de agenda staat bij de gemeente vlaardingen.

Motie onderzoek rentetarief

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 hebben we samen met de SP fractie een motie ingediend. Met deze motie vroegen we het college om een onderzoek uit te voeren naar het hudige marktconforme rente tariefop sociale leningen. De motie werd in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

Gezondheidscentrum Emmahof

Op 30 november jl. stelden we  vragen over het nieuwe gezondheiscentrum Emmahof aan de Hoflaan. Op 20 december ontvingen we hier antwoorden op van het college.

Kerst & 2017

Waterkwaliteit

In september hebben we vragen gesteld over een rapportage vanuit Hoogheemraadschap Delfland wat ging over de waterkwaliteit. Er stonden een aantal zaken in die voor ons vragen opriepen. Recent hebben we de beantwoording van het college ontvangen.

Gezondheidscentrum Emmahof (HOED Hoflaan)

Op 30 november hebben we vragen gesteld over de voortgang van de te ontwikkelen HOED aan de Hoflaan 43.

Ambachtschool

Al tijdens de behandeling van de begroting was het aangekondigd. Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met de PvdA een motie ingediend om het college te vragen een onderzoek in te stellen naar de behoefte en haalbaarheid van een ambachtschool in Vlaardingen. Na de toezeggingen van de wethouder om hiervoor breed in overleg te gaan is er een aangepaste motie in stemming gebracht. Deze werd met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Motie hoosbuien

Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 hebben we een motie ingediend. Hierin hebben we het college gevraagd om:

1. Aparte financiële ruimte toe te kennen aan het beleid om gevolgen van hoosbuien te beperken

2. Deze ruimte middels een begrotingsvoorstel aan de raad voor te leggen wanneer het onderzoek naar oplossingen is afgerond en bekend is welke financiële ruimte er nodig is

Onze motie is in meerderheid aangenomen door de gemeenteraad

Meerjarenbegroting 2017-2020

Hoop voor Vlaardingen – Begroting 2017

Vlaardingen is een goede stad om in te leven. Met initiatiefrijke burgers, innovatieve ondernemers en een betrouwbaar georganiseerd gemeentebestuur. Goede uitgangspunten voor een toekomst met perspectief, waarin de Vlaardingse samenleving kan bloeien en mensen, jong, oud, sterk en zwak allemaal tot hun recht komen.

Motie waterbus

Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met Groenlinks een motie ingediend voor betere mobiliteit over water.

Deze werd door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS